Regulamin dotyczący wynajmu domków w Osadzie Karkonoskiej

Poniższy regulamin został opracowany w trosce o zapewnienie
naszym Gościom spokojnego i bezpiecznego pobytu w naszych domkach.

I. REZERWACJA WSTĘPNA

1. Goście mogą dokonać rezerwacji wstępnej telefonicznie dzwoniąc pod nr telefonu: 690 603 116 lub wysyłając na adres email: osadakarkonoska@gmail.com

II. REZERWACJA GWARANTOWANA

1. Aby dokonać rezerwacji gwarantowanej należy dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 30% kosztu rezerwowanego pobytu wciągu 24 godzin od chwili dokonania rezerwacji wstępnej. W zależności od formy dokonania rezerwacji Goście otrzymają informację potwierdzającą rezerwację mailem lub sms-em
– imię i nazwisko
– terminu pobytu
– nazwa rezerwowanego Domku

2.Dane płatnicze:
Osada Karkonoska ul. Malinowa 10
58-530 Kowary
Bank Millenium nr. konta: 20 1160 2202 0000 0003 7694 1862

3.W przypadku braku dokonania wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie rezerwacja wstępna ulega automatycznemu anulowaniu.

III. ZMIANY REZERWACJI ORAZ JEJ ANULACJA

1. Życzenie przedłużenia poza okres wskazany w dniu przyjazdu, Goście powinni zgłosić najpóźniej dzień przed końcem pobytu. W przypadku braku dostępności “Osada Karkonoska„ może odmówić przedłużenia pobytu.

2. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, niż był planowany „Osada Karkonoska„ nie zwraca wniesionych opłat za niewykorzystany termin pobytu. W związku z tym, w wyznaczonym terminie przez „Osadę Karkonoską” zostanie dokonany odbiór kluczy.

3. Goście mają prawo do odwołania rezerwacji, o czym niezwłocznie powinni powiadomić „Osadę Karkonoską„. Zwrot zaliczki jest możliwy w następujących sytuacjach:

a. na 90 i więcej dni przed datą przyjazdu – 90% wpłaconej zaliczki
b. na 30 dni do 80 dni przed datą przyjazdu – 50% wpłaconej zaliczki
c. od 10 dni do 30 dni przed datą przyjazdu – 30 % wpłaconej zaliczki

4. W dniu przyjazdu Goście zobowiązani są do wpłaty kaucji zwrotnej w wysokości:

  • 200zł w przypadku Gości nie organizujących imprez.
  • 600zł w przypadku Gości organizujących urodziny, wieczory panieńskie, wieczory kawalerskie i Sylwester lub/i inne imprezy integracyjne.

Kaucja jest zabezpieczeniem ew. szkód powstałych z winy Gości.

5.  Kaucja zwrotna będzie przelana na konto Gościa w ciągu dwóch dni od wymeldowania.

6. W przypadku stwierdzenia przez „Osadę karkonoską „ spowodowania pogorszenia stanu domku z winy Gości, „Osada karkonoska „ma prawo zatrzymać pobraną opłatę kaucyjną w kwocie proporcjonalnej do wartości wyrządzonych szkód lub w pełnym zakresie.

7. Zatrzymanie kaucji nie wyłącza dochodzenia przez “Osadę karkonoską” roszczeń z tytułu poniesionych szkód, których wartość przewyższa pobraną kwotę.

IV. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Pozostałą płatność za cały okres pobytu w„Osadzie karkonoskiej” powiększoną o kwotę kaucji Goście regulują w dniu zakwaterowania przed wydaniem kluczy do domku. Przy zakwaterowaniu Goście obowiązani są okazać dowód osobisty lub paszport.

2. Ceny wynajmu domków określa cennik usług świadczonych przez „Osadę karkonoską”.

3. „Osada Karkonoska” zastrzega sobie prawo do zmiany cen w wybranych okresach.

4. Należności za świadczone usługi regulowane są gotówką lub przelew na konto.

5. Jednostką płatniczą jest złoty (PLN). Podane ceny są cenami brutto.

6. Minimalny okres pobytu to 2 noclegi.

V. ZASADY KORZYSTANIA Z VOUCHERÓW

1. Voucher jest ważny od daty otrzymania.

2. Voucher jest ważny w terminie określonym na Voucherze.

3. Osada Karkonoska nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony

3. Voucher nie może być realizowany w okresach świątecznych oraz podczas ofert specjalnych.

4. Zakupiony Voucher nie podlega zwrotowi. Aby zarezerwować pobyt w ramach Vouchera należy zadzwonić do Osady Karkonoskiej lub napisać maila na adres osadakarkonoska@gmail.com

5. W przypadku niewykorzystania lub odwołania rezerwacji później niż na 7 dni przed datą przyjazdu, Voucher uznaje się jako zrealizowany.

6. Osada Karkonoska ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera, gdy:

a) Upłynął termin ważności Vouchera.

b) Voucher uniemożliwia odczytanie danych zapisanych na Voucherze.

c) Nie dokonano wcześniejszej rezerwacji pobytu.

d) Obłożenie danego terminu w Osadzie Karkonoskiej jest wysokie lub jest brak wolnych domków.

e) Nastąpiło złamanie, któregokolwiek z wcześniejszych podpunktów

7. Osada Karkonoska zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Vouchera. Wszelkie zmiany
obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Osadę Karkonoską, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu.

8. Voucher może być wykorzystany jednorazowo, bez możliwości podziału.

9. Voucher nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny.

10. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią
niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
Każdy Voucher posiada swój unikalny numer, który należy podać przy rezerwacji domku.

Voucher  – określa zasady pobytu dla określonej ilości osób do wykorzystania w określonym terminie.

VI. ZAKWATEROWANIE I WYKWATEROWANIE

1. Doba noclegowa trwa od godz. 16:00 pierwszego dnia pobytu Gości, do godz. 10:00 ostatniego dnia pobytu. Wcześniejsze zameldowanie jest możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą “Osady Karkonoskiej”

2. Klucze do domków przekazywane są w godz. 16:00 w dniu przyjazdu.

3. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną godzinę Goście zobowiązani są do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za rezerwację w „Osadzie karkonoskiej”

4. „Osada Karkonoska” zastrzega sobie możliwość nie wydania kluczy osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujących się agresywnie przez co stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz mienia.

5. Zdanie kluczy w dniu wyjazdu odbywa się w sposób ustalony z pracownikiem bądź właścicielem „Osady Karkonoskiej„

6. Nie wymeldowanie się do godz. 10:00 ostatniego dnia pobytu, skutkuje naliczeniem przez „Osadę Karkonoską „ opłatę za każdą kolejną godzinę 20 zł.

VII. WARUNKI KORZYSTANIA Z DOMKÓW

1. W „Osadzie karkonoskiej „ nie może nocować większa ilość osób, niż przewidziana dla danego typu domku. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego postanowienia „Osada Karkonoska” zastrzega sobie prawo do nałożenia kary w kwocie 400 zł.

2. Liczba osób mających zamieszkać w domku jest ograniczona do podanej w potwierdzeniu rezerwacji. Goście zobowiązani są do poinformowania telefonicznie lub e-mailem o jakiejkolwiek zmianie liczby osób mieszkających w domku. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę podaną na potwierdzeniu rezerwacji Goście mają obowiązek (jeśli istnieje możliwość w domku) dopłacić za osoby niezgłoszone w dniu zameldowania. W innym przypadku pracownik bądź właściciel „Osady Karkonoskiej może odmówić wydania kluczy do domku.
Dopłata za kolejną osobę 60 zł na dobę.

3.Goście zobowiązani są do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 7:00.

4. W stosunku do Gości zachowujących się niewłaściwie, zakłócających porządek, nieprzestrzegających ciszy nocnej i ogólnie przyjętych norm dobrego zachowania na terenie „Osady Karkonoskiej „ zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy i zachowania całości wpłaconej przez Gości kwoty pieniężnej.

5. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz wolnego ognia.

6. Domki nie mogą być podnajmowane osobom trzecim, ani w żadnej formie tym osobom udostępniane. Powyższe postanowienia nie są naruszane jeżeli Gość wynajął domek w celu udostępnienia go swoim pracownikom, współpracownikom czy też kontrahentom, jednak musi to zostać uprzednio zgłoszone.

7. Goście nie mogą wymieniać zamków, ani samodzielnie dorabiać kluczy do domku. Goście mogą otrzymać drugi komplet kluczy, po zwróceniu się do pracownika bądź właściciela „Osady Karkonoskiej”

8. Goście nie mogą wprowadzać “przeróbek” ani innych zmian w domku wpływających na jego wygląd oraz funkcjonalność

9. Goście zobowiązują się do korzystania z domku oraz z przekazanego wraz z nim wyposażenia w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

10. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gości w domkach.

11. O wszelkich usterkach powstałych w domkach w czasie pobytu, Goście powinni niezwłocznie poinformować pracownika bądź właściciela obiektu. Za usterki powstałe z winy Gościa będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna.

12. Goście zobowiązani są udostępnić wynajmowany przez nich domek, lub domki pracownikom “Osady Karkonoskiej” w celu umożliwienia usunięcia usterek i awarii. W innych uzasadnionych przypadkach takich jak: pożar, powódź lub w sytuacjach zagrożenia życia lub mienia “Osada Karkonoska” zastrzega sobie prawo do wejścia do wynajmowanych przez Gości domków.

13. Goście zobowiązani są dokonać kontroli pełnego zamknięcia domku w chwili jego opuszczenia.

14. Na terenie Osady Karkonoskiej jest bezwzględny zakaz przebywania zwierząt. W przypadku złamania tej zasady przez Gości, może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości 500 zł i/lub skrócenie czasu pobytu zakwaterowania.

15. Ładowanie pojazdów elektrycznych w Osadzie Karkonoskiej powinno zostać zgłoszone właścicielom, lub pracownikom obiektu przed przyjazdem Gości.
W przypadku nie zgłoszenia takiego zamiaru Osada Karkonoska zastrzega sobie prawo do obciążenia Gości kwotą 500zł.

16. Na terenie “Osady Karkonoskiej” mogą przebywać wyłącznie Goście Osady Karkonoskiej. Osoby nieupoważnione do przebywania na terenie obiektu będą wypraszane.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

1.Goście ponoszą całkowitą odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody, jakie wyrządzą w domku oraz jego wyposażeniu lub szkody wyrządzone przez osoby towarzyszące.

2. Goście są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania pracownika, bądź właściciela „Osady Karkonoskiej „o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić jego lub jakąkolwiek inną osobę na szkodę oraz o jakichkolwiek szkodach wyrządzonych w domku.

3. W przypadku zgubienia lub złamania kluczy od domku Goście są zobowiązani do uiszczenia opłaty w wysokości 150-200 zł

4. „Osada Karkonoska „ nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności mogące wystąpić w trakcie pobytu Gości w domku z przyczyn nieleżących od „Osady Karkonoskiej „w tym w szczególności spowodowane w wyniku przerwy w dostawie prądu, wody, jak również związane z pracami w sąsiedztwie i w pobliżu domku.

IX. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1.Prawem właściwym dla sporów pomiędzy „Osadą Karkonoską „ a Gościem jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, w innym przypadku przed sądem właściwym dla siedziby „Osady Karkonoskiej”. Goście wynajmujący domki zapoznali się z powyższym regulaminem oraz zaakceptowali jego postanowienia. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz właściwych ustaw.

 

W PRZYPADKU NIE DOSTOSOWANIA SIĘ DO POWYŻSZEGO REGULAMINU, A W SZCZEGÓLNOŚCI DO ZAKŁÓCANIA CISZY NOCNEJ OD GODZINY 22:00 DO 7:00 KAUCJA NIE BĘDZIE PODLEGAŁA ZWROTOWI.

Wszystkim naszym Gościom życzymy spędzenia wspaniałych chwil i miłego wypoczynku!